Marketing zariadenia cestovného ruchu


Cieľom školení Marketing zariadenia cestovného ruchu je asistované vypracovanie marketingovej stratégie a marketingového plánu zariadenia cestovného ruchu. Individuálnym prístupom garantujeme dodržanie ochrany duševného vlastníctva, know-how a ekonomických ukazovateľov každého zariadenia cestovného ruchu.


 • MZ-I Úvod do marketingu
  • prípravné školenie pre frekventantov, ktorí nemajú marketingové vzdelanie
  • MZ-I-1 Úvod do marketingu-1 začiatočníci
   • popis modulov témy Marketing zariadenia CR
   • základné marketingové pojmy a nástroje
   • ukážky zo školení témy Marketing zariadenia CR

 • MZ-II Prieskum trhu v CR a SWOT analýza
  • štatistiky a trendy návštevnosti, ako profilovať zariadenia CR, čo efektívne financovať
  • MZ-II-1 Prieskum a SWOT analýza-1
   • úvodné školenie
   • prieskum trhu v CR
   • štatistiky CR, analýzy, trendy návštevnosti
  • MZ-II-2 Prieskum a SWOT analýza-2
   • pokračovanie školenia
   • SWOT analýza zariadenia CR

 • MZ-III Segmentácia trhu CR, marketingový mix, propagácia a reklama
  • na akú cieľovú skupinu sa zamerať, ako realizovať marketingový mix
  • MZ-III-1 Segmentácia trhu-1
   • segmentácia trhu
   • marketingový mix-1
  • MZ-III-2 Segmentácia trhu-2
   • marketingový mix-2
   • propagácia a reklama v CR

 • MZ-IV Spotrebiteľské správanie, spokojnosť zákazníka v CR, agroturistika
  • ako získať a udržať návštevnosť zariadenia CR s rešpektovaním spotrebiteľského správania
  • MZ-IV-1 Spotrebné zvyklosti zákazníka-1
   • spotrebiteľské zvyklosti zákazníkov v CR
   • spotrebiteľské správanie jednotlivých segmentov trhu a cieľových skupín
  • MZ-IV-2 Spotrebné zvyklosti zákazníka-2
   • spokojnosť zákazníka v CR
   • sledovanie a meranie spokojnosti zákazníkov
  • MZ-IV-3 Spotrebné zvyklosti zákazníka-3
   • profilovanie zariadenia CR
   • agroturistika

 • MZ-V Distribučné cesty, sprostredkovatelia predaja, internet v CR
  • ako propagovať zariadenie CR – sprostredkovatelia, internet, portály, webová stránka
  • MZ-V-1 Distribučné cesty-1
   • sprostredkovatelia predaja v CR
   • registrácia na portáloch
   • výber vhodných sprostredkovateľov predaja podľa cieľových skupín zariadenia CR
  • MZ-V-2 Distribučné cesty-2
   • elektronické distribučné systémy
   • odkiaľ prichádzajú potenciálni zákazníci do zariadenia CR
   • Google Analytics – bezplatné štatistiky a detailné prehľady návštevnosti webových stránok zariadenia CR
  • MZ-V-3 Distribučné cesty-3
   • internet v CR-1
   • bezplatné a platené internetové služby pre zariadenia CR
   • analýza web stránok zariadení CR-1
   • optimalizácia stránok a zvyšovanie návštevnosti stránok zariadenia CR-1
  • MZ-V-4 Distribučné cesty-4
   • internet v CR-2
   • analýza web stránok zariadení CR-2
   • optimalizácia stránok a zvyšovanie návštevnosti stránok zariadenia CR-2

 • MZ-VI Cenotvorba v CR
  • ako urobiť z cenotvorby marketingový nástroj zariadenia CR
  • MZ-VI-1 Cenová politika-1
   • za „koľko“ predávať?
   • tvorba cien, vernostné ceny
   • packaging a programming (balíky služieb, mimosezónna návštevnosť)

 • MZ-VII Marketingová stratégia a plánovanie v CR
  • marketingová stratégia zaručí budúcnosť zariadenia CR a plánovanie zabezpečí jej úspešnú implementáciu
  • MZ-VII-1 Marketingová stratégia a plánovanie-1
   • prípravné školenie pre frekventantov, ktorí nemajú vzdelanie v oblasti stratégií
   • základné pojmy marketingovej stratégie
   • teória tvorby marketingovej stratégie
  • MZ-VII-2 Marketingová stratégia a plánovanie-2
   • prípravné školenie pre frekventantov, ktorí nemajú vzdelanie v oblasti plánovania
   • základné pojmy v plánovaní
   • teória tvorby marketingových plánov
  • MZ-VII-3 Marketingová stratégia a plánovanie-3
   • tvorba marketingovej stratégie zariadenia CR
  • MZ-VII-4 Marketingová stratégia a plánovanie-4
   • tvorba marketingových plánov zariadenia CR