Podmienky školení


Všeobecné podmienky školení (ďalej podmienky) upravujú vzťahy medzi zákazníkom a spoločnosťou COMTESSA Consulting s.r.o. pri účasti zákazníka na školeniach organizovaných vzdelávacou agentúrou COMTESSA Consulting s.r.o.

Prihlášky na školenia
Záujemca o školenie sa môže prihlásiť na školenie na základe riadneho vyplnenia prihlášky osobne, alebo zaslaním objednávky. Prihláška na školenie, prípadne objednávka môže byť zákazníkom zaslaná poštou, elektronickou poštou, alebo doručená osobne. Účasť na danom kurze je možné predbežne rezervovať aj telefonicky, alebo prostredníctvom webovej prihlášky.

Cena a platobné podmienky
Cena školení je stanovená podľa platného cenníka školení spoločnosti COMTESSA Consulting s.r.o., resp. dohodou obidvoch zmluvných strán. Cena zahrňuje okrem poplatku za výučbu aj náklady na školiaci materiál a použité technické zariadenia vo vzdelávacej agentúre. V cenníku školení sú ceny uvedené v EUR vrátane DPH.

Účasť na školení
Po zaslaní prihlášky, prípadne objednávky je potrebné uhradiť účastnícky poplatok. Účastnícky poplatok musí byť pripísaný na účet alebo zaplatený v hotovosti najneskôr v deň zahájenia kurzu. V opačnom prípade bude rezervácia miesta na kurze uvoľnená pre iných záujemcov. V prípade oneskorenej platby zaniká rovnako nárok objednávateľa na už poskytnuté zľavy zo základnej ceny kurzov. Iný spôsob úhrady môže byť realizovaný jedine po dohode so spoločnosťou COMTESSA Consulting s.r.o. Ak nebude platba prevodom v deň zahájenia pripísaná na účet vzdelávacej agentúry, vyhradzuje si spoločnosť COMTESSA Consulting s.r.o. právo požadovať doklad o bankovom prevode. Na základe úhrady účastníckeho poplatku bude objednávateľovi vystavená faktúra – daňový doklad. V prípade nerealizovania školenia sa spoločnosť COMTESSA Consulting s.r.o. dohodne s objednávateľom o vrátení poplatku, alebo presune jeho prihlášky na ďalší termín školenia.

Zrušenie účasti
Zákazník je oprávnený účasť na školení zrušiť. Každé zrušenie účasti (storno) musí byť oznámené písomne (e-mailom).
– Ak zákazník zruší účasť na školení skôr ako 10 dní pred začiatkom školenia, neplatí storno poplatok a poplatok za školenie bude na požiadanie vrátený.
– Pokiaľ zákazník zruší svoju účasť na školení 9 – 5 dní pred začiatkom školenia, zaplatí zákazník storno poplatok vo výške 50% z ceny školenia.
– Ak zákazník zruší svoju účasť do 4 dní pred začiatkom školenia, alebo sa školenia nezúčastní, zaplatí zákazník storno poplatok vo výške 100% z ceny školenia, resp. môže za seba poslať náhradníka.
V prípade obojstrannej dohody medzi objednávateľom a spoločnosťou COMTESSA Consulting s.r.o. môžu byť podmienky zrušenia účasti iné.

Termíny školení
Spoločnosť COMTESSA Consulting s.r.o. si vyhradzuje právo zmeniť alebo zrušiť termín školenia v prípade nedostatočného počtu účastníkov na školení. V takom prípade informuje spoločnosť COMTESSA Consulting s.r.o. všetkých prihlásených o zrušení školenia a ponúkne im najbližší voľný termín. Pokiaľ zákazník požaduje školenie alebo termín školenia, ktorý nie je uvedený v harmonograme plánovaných školení, prípadne má záujem o individuálne školenie, konzultácie, alebo koučing, prispôsobené jeho požiadavkam, spoločnosť COMTESSA Consulting s.r.o. sa dohodne so zákazníkom na vzájomne akceptovateľnom termíne školenia.

Miesto konania školení
Školenia je možné uskutočniť v školiacich priestoroch spoločnosti COMTESSA Consulting s.r.o., alebo po dohode priamo u zákazníka, resp. v iných zmluvne prenajatých priestoroch a lokalitách.

Čas školení
Štandardne realizuje spoločnosť COMTESSA Consulting s.r.o. 4 hodinové vzdelávacie moduly. Zahájenie dopoludňajšieho školenia je o 8:00 hod. (registrácia účastníkov školení je od 7:30 hod.) s ukončením o 12:00 hod., zahájenie popoludňajšieho školenia je o 13:00 (registrácia účastníkov školení je od 12:30) s ukončením o 17:00. Po dohode so zákazníkom môže byť zvolený aj iný časový interval.

Materiály pre účastníkov školení
Štandardné materiály pre účastníkov školení sú zahrnuté v cene školenia a obsahujú základné tézy školenia. Príručky sú štandardne dodávané pri školeniach tvrdých zručností. Pre vzdelávanie a tréningy mäkkých zručností príručky obvykle nebývajú súčasťou školení. V prípade vzájomnej dohody medzi spoločnosťou COMTESSA Consulting s.r.o. a zákazníkom, môžu byť účastníkom školení za úhradu dodané aj nadštandardné detailnejšie materiály.

Ochrana diela
Všetky poskytnuté podklady ku školeniam spĺňajú znaky autorského diela a sú právne chránené. Žiadne z podkladov ani ich časti nesmú byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti COMTESSA Consulting s.r.o. rozmnožované, rozširované, využívané k verejným prezentáciám, alebo ďalej spracovávané.

Vstupné znalosti
Pri výbere kurzov treba zohľadniť požadované vstupné znalosti, ktoré sú uvedené v anotáciách kurzov. V prípade ich nedodržania nepreberá COMTESSA Consulting s.r.o. žiadne garancie za kvalitu a výsledok vzdelávacích aktivít.