Počítačové zručnosti v cestovnom ruchu


Počítačové zručnosti v cestovnom ruchu  vychádzajú z ECDL a sú špeciálne upravené pre podmienky zariadení cestovného ruchu


 • PC-I Úvod do PC
  • úvodné PC školenie pre úplných začiatočníkov a ich príprava na zvládnutie štandardných školení
  • PC-I-1 Úvod do PC-1 začiatočníci
   • základy používania PC-1
   • základy prostredia Windows-1
   • príprava na školenie MS Word pre začiatočníkov
  • PC-I-2 Úvod do PC-2 začiatočníci
   • základy používania PC-2
   • základy prostredia Windows-2
   • príprava na školenie MS Excel pre začiatočníkov
  • PC-I-3 Úvod do PC-3 začiatočníci
   • základy používania PC-3
   • základy prostredia Windows-3
   • príprava na školenie MS PowerPoint pre začiatočníkov

 • PC-II MS Word
  • MS Word – moderný textový editor, ktorý Vám uľahčí prácu s dokumentmi a korešpondenciou
  • PC-II-1 MS Word-1 začiatočníci
   • prostredie a vzhľad programu, základné pojmy, práca s klávesnicou
   • nastavenie stránky, formátovanie písma a odsekov
   • odrážky a číslovanie, orámovanie, kontextové ponuky, oprava chybných krokov
   • práca so súborom, ukladanie, tlač
  • PC-II-2 MS Word-2 začiatočníci
   • oprava pravopisu a gramatiky, automatické opravy, automatické ukladanie, ochrana heslom
   • tabulátory, symboly, obrázky
   • tabuľky
   • práca s viacerými súbormi súčasne
   • šablóny
  • PC-II-3 MS Word-3 mierne pokročilí
   • štýly, hlavička a päta dokumentu, zlomy
   • číslovanie nadpisov, obrázok, tabuliek
   • vytváranie zoznamov, obsahov, poznámok, záložiek, komentárov
   • hľadanie, zámena a prechod
   • revízie dokumentov
  • PC-II-4 MS Word-4 mierne pokročilí
   • špeciálne formáty
   • karty, vlastnosti dokumentov, klávesové skratky
   • editor rovníc, opakujúce texty
   • hromadná korešpondencia, menovky, obálky, tlač
  • PC-II-5 MS Word-5 mierne pokročilí
   • formuláre, šablóny, úvodné strany
   • spolupráca MS Word s MS Excel
   • grafika, organizačné diagramy
   • makrá, hypertextové odkazy
   • porovnanie, distribúcia a publikácia dokumentov
  • PC-II-6 MS Word-6 pokročilí
   • pokračovanie školení MS Word pre pokročilých absolventov

 • PC-III MS Excel
  • MS Excel – výkonný tabuľkový procesor, v ktorom nájdete silného pomocníka vo Vašej práci
  • PC-III-1 MS Excel-1 začiatočníci
   • prostredie a vzhľad programu, základné pojmy
   • jednoduché tabuľky, vkladanie údajov
   • formátovanie písma, buniek, tabuliek
   • orámovanie, výplne, zlučovanie buniek, zarovnávanie, orientácia
   • zmeny šírky a výšky
  • PC-III-2 MS Excel-2 začiatočníci
   • ukladanie a otváranie zošitov, kompatibilita, tlač hárka
   • premiestňovanie, kopírovanie, formáty čísel
   • jednoduché výpočty, vzorce, funkcie
   • súčet (SUM), priemer (AVERAGE), počet položiek (COUNT), (COUNT A), maximum (MAX), minimum (MIN), zaokrúhľovanie (ROUND)
   • logická funkcia ak (IF), kopírovanie vzorcov
  • PC-III-3 MS Excel-3 mierne pokročilí
   • relatívne a absolútne adresovanie
   • grafy (tvorba, popis, zmeny, presuny, tlač, odstránenie)
  • PC-III-4 MS Excel-4 mierne pokročilí
   • pracovné hárky (premenovanie, premiestnenie, kopírovanie, odstránenie, prepojenie)
   • kopírovanie údajov medzi hárkami a zošitmi
   • vkladanie a odstraňovanie riadkov a stĺpcov, mierky zobrazovania, hlavička a päta
   • rozsiahle tabuľky (ukotvenie priečok, zoradenie údajov)
   • tlač rozsiahlych tabuliek (nastavenie tlače, okraje, veľkosť, orientácia, opakovanie riadkov a stĺpcov pri tlači, mriežka)
  • PC-III-5 MS Excel-5 mierne pokročilí
   • hľadanie, nahradzovanie, formáty ukladania
   • štandardné návratové hodnoty, chybové hlásenia, kontrola chýb vo vzorcoch
   • konverzia textu, vypĺňanie oblastí (textom, číslom, dátumom)
   • rozsiahle tabuľky (zoznamy, zoraďovanie podľa viacerých kritérií, automatické a rozšírené filtre, súhrny, medzisúčty)
   • kontingenčné tabuľky
  • PC-III-6 MS Excel-6 mierne pokročilí
   • ďalšie funkcie (SUMIF, COUNTIF, VLOOKUP)
   • podmienené formátovanie, overovanie údajov, nastavenia volieb, prispôsobenie prostredia
   • výpočty z viacerých hárkov súčasne
   • zabezpečenie bunky, hárka, zošita, zdieľanie zošita
  • PC-III-7 MS Excel-7 pokročilí
   • pokračovanie školení MS Excel 2010 pre pokročilých absolventov

 • PC-IV MS PowerPoint
  • MS PowerPoint – dokonalý a pritom jednoduchý prezentačný nástroj na vysokej grafickej úrovni
  • PC-IV-1 MS PowerPoint-1 začiatočníci
   • statické prezentácie
  • PC-IV-2 MS PowerPoint-2 začiatočníci
   • dynamické prezentácie
  • PC-IV-3 MS PowerPoint-3 mierne pokročilí
   • tvorba reálnej prezentácie

 • PC-V MS Outlook
  • MS Outlook – výborný program pre e-mailovú komunikáciu, plánovanie, kontrolu a organizáciu aktivít
  • PC-V-1 MS Outlook-1 začiatočníci
   • MS Outlook – teória
  • PC-V-2 MS Outlook-2 začiatočníci
   • MS Outlook – prax

 • PC-VI Projektové riadenie v CR
  • MS Project – nenahraditeľný program pre manažérov, ktorí neustále potrebujú mať rozsiahle projekty pod kontrolou
  • PC-VI-1 Projektové riadenie-1 začiatočníci
   • projektové riadenie – teória
  • PC-VI-2 Projektové riadenie-2 začiatočníci
   • projektové riadenie – prax

 • PC-VII Internet v CR
  • naučte sa tvoriť alebo aktualizovať webové stránky
  • PC-VII-1 Internet v CR-1 úplní začiatočníci
   • tvorba webových stránok-1
  • PC-VII-2-4 Internet v CR-2-4 začiatočníci
   • tvorba webových stránok-2-4
  • PC-VII-5-30 Internet v CR-5-30 mierne pokročilí
   • tvorba webových stránok-5 – 30