Audit vzdelávania


Audit a manažment vzdelávania garantuje kvalitu a efektívnosť vzdelávacích aktivít. Každú z uvedených fáz môžeme realizovať aj samostatne:

 1. Vstupný audit vzdelávania
  • požiadavky manažérov na vzdelanie podriadených v súlade s firemnou stratégiou
  • objektívne posúdenie aktuálneho stavu vedomostí podriadených pracovníkov
  • určenie reálnych detailných potrieb každého frekventanta vzdelávania
 2. Manažment vzdelávania
  • optimalizácia rozdelenia frekventantov do skupín
  • optimalizácia harmonogramov, vyťaženosti učební a lektorov
  • denné prieskumy spokojnosti frekventantov a lektorov
 3. Výstupný audit vzdelávania
  • objektívne vyhodnotenie vzdelávacích procesov a vzdelávacej organizácie
  • hodnotiaca správa o prínosoch a nedostatkoch
  • odporúčací návrh ďalšieho vzdelávania
 4. Reaudit vzdelávania
  • celoživotné periodické vzdelávanie
  • nadväznosť na odporúčacie návrhy predošlých období
  • benchmarking a strategické plánovanie nákladov na vzdelávanie zamestnancov